MedOpinion                                                                                                                                
Uw medisch adviseur                                                                                                                                                                                                          

  


Schriftelijk Medisch Advies

Het schriftelijk medisch advies van de medisch adviseur vormt meestal de eerste stap in een schadeprocedure. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een medisch haalbaarheidsonderzoek of zogenaamde quickscan, een eerste advies of een second opinion.

Op basis van dit eerste schriftelijk advies kunnen cliënten, in overleg met hun belangenbehartiger, bespreken wat de beste volgende stap zal zijn. Vaak volgt hierop een verzoek om een geschikte deskundige te noemen die bereid en in staat is om de patiënt te onderzoeken.

MedOpinion kan adviseren over het vakgebied waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden, de persoon van de deskundige, en de voor te leggen vraagstelling. Ook kan de expertise via MedOpinion worden aangevraagd. In dat geval verzorgen wij de hele aanvraag, vanaf aanbiedbrief
en vraagstelling tot en met een inhoudelijke beoordeling van het rapport.

Soms wordt ons gevraagd om een reeds verschenen rapport of conceptrapport kritisch te beoordelen. Ook in dat geval kunnen we nagaan of het een zorgvuldig en volledig onderzoek betreft en of het bijvoorbeeld nodig is om de betreffende deskundige nadere vragen voor te leggen. Het kan zijn dat aanvullend onderzoek op een ander vakgebied wenselijk is. In dat geval kunnen wij adviseren over het vakgebied, de persoon van de deskundige en de vraagstelling.

In een enkel geval kan het nuttig zijn om over medisch inhoudelijke zaken te overleggen met de medisch adviseur van de wederpartij. MedOpinion kan in die gevallen namens u als gesprekspartner optreden.

AMA Guides 

Voor de waardering van de blijvende invaliditeit (percentage BI) wordt gebruik gemaakt van de AMA Guides (Amerikaans model), en in het geval het orthopedisch en/of neurologisch letsel betreft, tevens richtlijnen van de (Nederlandse)  NOV en NvN.  

Onze ervaring is dat medisch specialisten, ook in het geval het inhoudelijk een uitstekende rapportage betreft, deze richtlijnen voor het waarderen van de mate van blijvende invaliditeit niet altijd op de juiste wijze toepassen. Dit laatste kan uiteraard zeer nadelig uitpakken voor het slachtoffer. 

MedOpinion controleert bij de beoordeling van een rapport altijd of de AMA Guides en/of andere van toepassing zijnde richtlijnen op de juiste wijze werden toegepast en de gewaardeerde mate van de totale blijvende invaliditeit recht doet aan de
feitelijke ernst van het letsel en de hieruit voortvloeiende blijvende gevolgen.


Arbeidsongeschiktheid

Een belangrijk onderdeel  van de totale letselschade betreffen de ongevalsbeperkingen die leiden tot verlies van de verdiencapaciteit. Nu onze sociale verzekeringen deze gevolgen niet of onvolledig meer afdekken vormt inkomensschade een steeds groter wordende schadepost. Ook ten aanzien van deze schade kan MedOpinion u nader adviseren. Klik voor verdere informatie op de pagina over arbeidsongeschiktheid op deze site.© 2007 - MedOpinion.nl