MedOpinion                                                                                                                                
Uw medisch adviseur                                                                                                                                                                                                          

  


Medische Fouten


Wat zijn medische fouten?

Onder medische fouten of medical malpractice wordt fout of verkeerd medisch handelen verstaan. Het gaat om handelingen waarbij sprake is van grove nalatigheid en/of handelingen welke niet conform de professionele standaarden worden verricht. 

In medische aansprakelijkheidszaken is de norm dat een arts toerekenbaar is tekortgeschoten als hij niet heeft gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts onder gelijke omstandigheden verwacht mag worden.

Vaak is het  lastig om in complexe  medisch-technische kwesties de aansprakelijkheid vast te stellen. In het geval van medische fouten is allereerst het inschakelen van een hierin gespecialiseerde advocaat noodzakelijk

De rol van MedOpinion 

Als de aansprakelijkheid eenmaal is vastgesteld komen de volgende aspecten nog aan bod.

De gevolgen van medische fouten kunnen, net als bij verkeers-letselschade, leiden tot invaliditeit en arbeidsongeschiktheid. Ook in die gevallen kan MedOpinion worden benaderd voor een onafhankelijk oordeel omtrent de omvang van de schade.

De omvang van de immateriële schade kan middels de AMA guides worden vastgesteld en worden omgezet in een bedrag aan smartengeld. Daarnaast dient de omvang van de vaak niet geringe materiële schade te worden vastgesteld.  Zo kunnen medische beperkingen leiden tot verlies aan arbeidsvermogen en verdiencapaciteit. 

Een  verzekeringsgeneeskundig onderzoek is vaak wenselijk als het gaat om het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid. MedOpinion ziet als onafhankelijke partij  toe op de zorgvuldigheid van het traject en de kwaliteit van de medische beoordelingen.


© 2007 - MedOpinion.nl